RS Minus sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca właścicielem serwisu internetowego www.architected-sound.com, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis („Serwis”). Administrator serwisu dokłada najwyższych starań w celu ochrony powierzonych danych osobowych użytkowników oraz klientów.

Definicje

Administrator DanychSpółka RS MINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000374959, NIP: 676-243-60-70.

Dane/dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych pod adresem www.architected-sound.com.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub zarejestrowana w Serwisie korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu.

Dostęp do serwisu

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów w Serwisie, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia zamówionych produktów pod wskazany adres.

Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów online.  W celu świadczenia na rzecz użytkowników Serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu możemy zbierać dobrowolne zgody na wysyłanie Newslettera drogą elektroniczną oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej RS MINUS Sp z o.o.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 2. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe;
 4. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 5. data i czas systemowy rejestracji w serwisie;
 6. czas nadejścia zapytania;
 7. pierwszy wiersz żądania http;
 8. kod odpowiedzi http;
 9. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 10. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 11. informacje o przeglądarce użytkownika;
 12. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych osobowych

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz systemem informatycznym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu oraz podpiętych analityk.

Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania opcji Serwisu.

Dane osobowe

Dane osobowe klientów, dane osobowe użytkowników Serwisu podane w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy zgodnie z przepisami europejskimi – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) raz w sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód, wymogami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto, ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto, jako Administrator Danych osobowych zebranych poprzez Serwis możemy w drodze umowy powierzenia przetwarzanie tych danych innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO.  Bazy danych użytkowników zostały zarejestrowane w biurze GIODO nr księgi rejestrowej GIODO 104977 oraz 104975.

Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających serwis internetowy www.architected-sound.com oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

Przetwarzając dane osobowe RS MINUS Sp. z o.o.. zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.  Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu serwisu internetowego www.architected-sound.com jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych – RS MINUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ulica Chałubińskiego 53, 30 – 698 Kraków stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@architected-sound.com wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika występującego z takim żądaniem.

Niektóre odsyłacze zamieszczone w serwisie internetowym www.architected-sound.com mogą powodować automatyczne przekierowanie użytkownika na inne serwisy (strony) internetowe, w odniesieniu do których może obowiązywać polityka prywatności istotnie różniąca się od stosowanej przez RS MINUS Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym celowe wydaje się szczegółowe zapoznanie się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu, przed podaniem przez użytkownika swoich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest RS MINUS Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Chałubińskiego 53, 30 – 698 Krakowie. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000374959. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania umowy sprzedaży towarów oferowanych w serwisie www.architected-sound.com – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością jego realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez RS MINUS Sp. z o.o. w ramach zawieranych z Państwem umów;
 2. marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgody złożonej RS MINUS Sp. z o.o., do czasu jej cofnięcie;
 3. finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 5. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu RS MINUS Sp. z o.o., przez okres 3 lat od zakończenia umowy;
 6. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, providerzy płatności on-line.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować wysyłając maila na adres: info@architected-sound.com. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Linki do innych stron internetowych

Serwis www.architected-sound.com może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe do naszego Serwisu.

Zmiany w Polityce prywatności

O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników Serwisu na łamach niniejszego Serwisu. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 16 października 2019 roku.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: info@architected-sound.com